(+994 12) 493 30 77

Erməni cinayətləri: Soyqırım. Deportasiya. Terror

Azərbaycan və rus dillərində hazırlanan və İnternet istifadəçilərinə təqdim edilən “Erməni cinayətləri: Soyqırım. Deportasiya. Terror” elektron nəşr arxiv sənədləri, dövri mətbuat materialları, ayrı-ayrı tədqiqatçıların məqalələri əsasında ərsəyə gətirilmişdir. Elektron nəşrdə toplanılmış materiallar sübut edir ki, əsl soyqırım 1905-1906-cı illərdə, Birinci Dünya müharibəsi zamanı və 1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadoluda və Azərbaycan ərazilərində türk-müsəlman əhalisinə qarşı törədilmişdir. 
Elektron nəşr yeddi fəsildən ibarətdir. Resursda müxtəlif dillərdə olan kitabların və məqalələrin tam mətni, layihənin mövzusuna aid kitab və avtoreferatın, habelə qəzet və jurnal materiallarından seçilmiş məqalələrin biblioqrafiyası toplanılmışdır. 
Elektron nəşr Azərbaycan və rus dillərində hazırlanmışdır.

Советский Нагорный Карабах
 • Азернешр
 • 1983
Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezalimi: 1918-1920
 • Kırzıoğlu Fahrettin
 • Kardeş Matbaası
 • 1970
Нагорный Карабах за годы Советской власти: краткий статистический сборник
 • 1969
Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории
 • Ибрагимбейли Хаджи Мурат
 • Наука
 • 1969
Достижения Советского Нагорного Карабаха за 40 лет в цифрах: статистический сборник
 • Типография им. В.И. Ленина
 • 1963
Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair: 1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər
 • Cavanşir Əhmədbəy
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1961
Qarabağ tarixi
 • Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1959
Карабаг-наме
 • АН Азербайджанской ССР
 • 1950
Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI-начале XIX вв.
 • Петрушевский Илья Павлович
 • Изд-во Ленинградского Государственного Ордена Ленина Университета им. А.А. Жданова
 • 1949
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.