(+994 12) 493 30 77

Təbiət elmləri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji-geofiziki və faydalı qazıntılar xəritələri atlası
 • 2000
Грязевые вулканы и их значение в прогнозировании газонефтеносности недр
 • Рахманов Рагид Рамиз оглы
 • Недра
 • 1987
Аптропогеп Азербайджана
 • Али-Заде Санан Али Ашраф оглы
 • Элм
 • 1987
Иллюстрированная энциклопедия растений
 • Новак Ф.А.
 • Артия
 • 1982
Palçıq vulkanları
 • Rəhmanov Rahid Ramiz oğlu
 • Azərneftnəşr
 • 1960
Геологическое строение и развитие азербайджанской части южного склона Большого Кавказа
 • Шихалибейли Э.Ш.
 • Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР
 • 1956
Листвениты Закавказья
 • Азизбеков Ш.А., Кашкай М.А.
 • Изд-во АзФАН
 • 1939
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.