(+994 12) 493 30 77

Мир Джалал

В Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской Республики подготовлено электронное издание под названием «Мир Джалал», повествующее о жизни и творчестве выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева.
Электронное издание наряду с важными моментами жизни и деятельности Мир Джалала Пашаева, также отражает в себе его научное и литературное наследие, электронные версии его переводов, книг и статей, написанных о нем и библиографию писателя.
Электронное издание регулярно обновляется.
Füzuli sənətkarlığı
 • Mir Cəlal
 • Çaşıoğlu
 • 2018
Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal əli oğlu): biblioqrafiya
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: I cild
 • Hüseynova Həcər
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: II cild
 • Hüseynova Həcər
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mir Cəlalın milli idealları
 • Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Publisistika: 1926-1977
 • Mir Cəlal
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Ədəbi etüdlər
 • Babayev Baba Maqsud oğlu
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2018
Ədəbi tənqid: 1931-1974
 • Mir Cəlal
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası
 • Mir Cəlal
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi
 • Mirzəzadə Reyhan
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.