(+994 12) 493 30 77

Əziz Əliyev

Bu Elektron resursda Azərbaycanın dövlətçilik və elm tarixində özünəməxsus yeri olan Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin həyat və fəaliyyəti geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.
Resursda materiallar 9 bölmədə qruplaşdırılıb. Azərbaycan və rus dillərində hazırlanan elektron nəşrin “Bioqrafiya” bölməsində Əziz Əliyev və onun ailə üzvləri barəsində qısa məlumat verilib. “Xronologiya” adlanan bölmədə isə ilk dəfə Əziz Əliyevin həm dövlət xadimi, həm də bir alim kimi istər Azərbaycanda, istərsə də Dağıstandakı həyat və fəaliyyətinin mühüm məqamları geniş işıqlandırılıb. “Əsərləri” adlanan bölmədə isə Əziz Əliyevin tibb sahəsində qələmə aldığı əsərlərin mətnləri ilk dəfə elektron formatda təqdim olunur.
“E-Kitablar” və “E-Məqalələr” bölməsində isə Əziz Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən ayrı-ayrı müəlliflərin tədqiqat əsərlərinin və məqalələrin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Multimedia” bölməsində foto və video qalereya təqdim olunub.
Ermənilər və faciələrimiz: XX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr
 • Musayev Talıb
 • Nurlar NPM
 • 2008
Əziz Əliyev: böyük ömrün anları
 • Nurlan
 • 2008
Национальная политика: творцы и исполнители
 • Зенькович Николай
 • ЗАО ОЛМА Медиа Групп
 • 2008
Əziz Əliyev - Odlar Yurdunun və dağlar diyarının iftixarı
 • Hidayət
 • Əbilov, Zeynalov və oğulları
 • 2007
Историко-культурные и экономические связи народов Дагестана и Азербайджана: через прошлый опыт взгляд в ХХI век
 • 2007
Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk: I cild
 • Əbülfəz Bərəkət
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2006
Naxçıvan ensiklopediyası: I cild
 • 2005
Азиз Алиев - жизнь, государственная и политическая деятельность в Дагестане: 1942-1948 гг.
 • Ахмедов Шарафутдин Селимович
 • 2003
Азиз Мамед-Керимович Алиев, первый секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны и послевоенного развития: общественно-политические взгляды
 • Гаджиев Адиль-Герей
 • Новый день
 • 2001
Азиз Алиев: эпоха, жизнь, личность
 • Талыблы Таир
 • Изд-во Азербайджан
 • 1999
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.