(+994 12) 493 30 77

Независимый Азербайджан

Электронный ресурс «Независимый Азербайджан» отражает историю нашей государственности, проделанную работу в области защиты и укрепления государственной независимости и интеграции в мировое сообщество, демократического и правового государственного строительства, успехи, достигнутые в результате социально-экономических реформ. В электронном ресурсе собраны документы, посвященные восстановлению государственных атрибутов, а также документы касательно формирования государственного строя.  Пользователям также представлена хронология важнейших событий, охватывающая период до и после обретения независимости.
В разделе «Электронные ресурсы» представлены электронные версии книг и статей, отражающих различные области государственного строительства. В разделе «Библиография» пользователям представлена библиография авторефератов, газетных и журнальных статей, также книг, отражающих жизнь независимого Азербайджана. В разделе «Фотогалерея» представлена фотохроника исторического пути нашего народа.

Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə
 • Nurol
 • 2001
Azərbaycan Respublikası - 1991-2001
 • XXI-Yeni Nəşrlər Evi
 • 2001
Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri
 • Mərdanov Misir Cumayıl oğlu, Quliyev Əsgər Qədir oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2001
Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • XXI-Yeni Nəşrlər Evi
 • 2001
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ
 • Qismət
 • 2001
Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB
 • 2001
Beynəlxalq münasibətlərdə diasporların rolu
 • Əliyev Zaur Bilal oğlu
 • Nurlan
 • 2001
Sülhə aparan yollar
 • Nurol
 • 2001
Azerbaijan
 • Melisende
 • 2000
Azerbaijan in The Family Of The United Nations
 • Nurol
 • 2000
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.