(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 7 разделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках. 
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. В разделе «Официальные документы» размещены полные тексты подписанных Президентом Азербайджанской Республики законов, указов и распоряжений. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант книг на эту тему. В разделе «Библиография» собраны библиографические описания книг и статей.

Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti: e.ə. VIII-V minilliklər
 • Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu
 • Nurlan
 • 2008
Muğam ensiklopediyası
 • Musiqi dünyası
 • 2008
Naxçıvan abidələri ensiklopediyası
 • 2008
Zorxana mədəniyyəti
 • Aslanov Elçin Muxtar oğlu
 • Nurlan
 • 2008
Azərbaycan etnoqrafiyası: II cild
 • Şərq-Qərb
 • 2007
Azərbaycan xalçası
 • Elm
 • 2007
Bir xalçanın rəngləriyik...: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2007
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları
 • Məmmədova Zahidə
 • Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya MMC
 • 2007
Icheri Sheher in Baku
 • Digital Age Production
 • 2007
Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi
 • Nurlar NPM
 • 2007
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.