(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan and the Islamic World

The main goal of this electronic resource is to strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim people, as well as to demonstrate that the Islam is the religion of peace and culture. The electronic resource which is currently in Azerbaijani language is composed of 12 basic sections. First of all the resource gives brief information about Azerbaijan. “Islam” section highlights the very essence of Islam, offers detailed consideration of the “Qurani-Karim”, and also deals with the main point of the Islamic solidarity and the factors that make it necessary. The resource also provides detailed information about the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ICESCO), Economic Cooperation Organisation (ECO) and Islamic Solidarity Games (Islamiada) as well. The E-Resources section contains the electronic versions of the books about Islam in Azerbaijani and Russian languages, also electronic texts of the articles in Azerbaijani, English and Russian languages.

Qərb-Şərq münasibətləri xristian və islam təfəkkürü baxımından
 • Hüseynov Həsən, Bəhərçi Tofiq
 • Təknur
 • 2005
Son Peyğəmbər
 • Məhəmməd Əsəd bəy
 • Nurlan
 • 2005
Xoşməramlı səfir: I kitab
 • Şəms
 • 2005
Азербайджан в международных культурных связях: 1946-1990 гг.
 • Гасымлы Муса Джафар оглы
 • Артануджи
 • 2005
Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi
 • Babayev Xanəli Babəli oğlu
 • Borçalı NPM
 • 2004
Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi
 • Azərbaycan Universiteti
 • 2002
Azərbaycan Respublikası Məscidlərinin Ensiklopediyası
 • Beynəlxalq Əlhuda
 • 2001
Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Əbilov, Zeynalov və oğulları
 • 1999
Мечети и церкви старого Баку: Ч. 1-2
 • Паша-заде Энвер Мансур оглы
 • Элм
 • 1997
Арабские источники о тюрках раннее средневековье
 • Асадов Ферда Магеррам оглы
 • Элм
 • 1993
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.